Aviso legal (gl) | Casa do Medio

1.    Identificación e contacto do propietario da web.

www.casadomedio.com (en adiante a web) é propiedade de ELADIO MENDEZ CASAL (en adiante o Titular) con domicilio en Rúa do Medio 51, 15703 Santiago de Compostela (A Coruña), España, con NIF 76809240G, teléfono (0034) 659 914 967 e enderezo electrónico apartamentos@casadomedio.com.

2. Ámbito de aplicación

A navegación polo sitio web del Titular implica asumir a condición de usuario e a aceptación absoluta do manifestado neste Aviso Legal.

3.           Idade.

O rexistro na nosa web está dirixido a maiores de dezaoito (18) anos. Se se detectara o rexistro dun menor de 18 anos, esa conta será automaticamente eliminada.

4.           Propiedade intelectual ou industrial.

Os contidos da Web, por exemplo textos, imaxes, gráficos ou código fonte, están protexidos por dereitos de propiedade intelectual e industrial.

Tales contidos non poderán ser, por exemplo, reproducidos ou transformados sen o permiso previo e explícito do Titular. Os usuarios poden acceder aos contidos e realizar copias privadas autorizadas sempre que os elementos reproducidos non sexan cedidos posteriormente a terceiros, nin se instalen en servidores en rede, nin sexan obxecto de ningún tipo de explotación.

5.           Normas comúns de uso da web.

O usuario comprométese a facer un uso da Web de acordo ás seguintes normas:

Non publicará comunicacións comerciais a través do sitio web.

Non recompilará contido ou información doutros usuarios.

Non cargará virus nin código malintencionado de ningún tipo.

Non solicitará información de inicio de sesión nin accederá a unha conta pertencente a outro usuario.

Non molestará, intimidará nin acosará a ningún usuario.

Non realizará actos ilícitos, enganosos, malintencionados ou discriminatorios no sitio web, de acordo a estas condicións e ao ordenamento xurídico español.

Non fará nada que poida poñer en perigo a seguridade da súa conta, especialmente respecto ao seu contrasinal. De feito, comunicará calquera incidencia relacionada co seu contrasinal, conta, vulneración da confidencialidade dos seus datos, perigo ou ameaza detectada na seguridade dos seus datos.

O Titular poderá eliminar calquera contido ou suspender o servizo se segundo o seu propio criterio, incumpre calquera das normas e obrigas descritas neste Aviso Legal.

Para calquera consulta ou aclaración sobre estas normas comunitarias en particular ou estas condicións en particular, pode contactarnos vía enderezo electrónico.

6.           Enlaces e limitación de responsabilidade.

O establecemento dun hiperenlace non implica en ningún caso a existencia de relacións entre o Titular e o propietario do sitio web no que se estableza, nin a aceptación e aprobación por parte do Titular dos seus contidos ou servizos. Aquelas persoas que se propoñan establecer un hiperenlace previamente deberán solicitar autorización por escrito ao Titular. En todo caso, o hiperenlace unicamente permitirá o acceso á páxina de inicio do noso sitio web, así mesmo deberá absterse de realizar manifestacións ou indicacións falsas, inexactas ou incorrectas sobre o Titular, ou incluír contidos ilícitos, contrarios ás boas costumes e á orde pública.

O Titular non se responsabiliza do uso que cada usuario lle dea aos materiais postos a disposición neste sitio web nin das actuacións que realice en base aos mesmos. O contido da Web é de carácter xeral e meramente informativo.

O Titular non asumirá responsabilidade polo contido ou funcionamento de webs de terceiros aos que o usuario da Tenda poida acceder mediante calquera tipo de enlace.

O Titular declina calquera responsabilidade, ata onde permita o ordenamento xurídico, polos danos e prexuízos derivados da presencia de virus, das actuacións de terceiros que vulneren dereitos de propiedade, ao honor, á intimidade ou sobre publicidade ilícita.

Se algún usuario ou terceiro considera que na Web se está a cometer algún ilícito de calquera tipo debe remitir unha comunicación ao Titular ao enderezo electrónico que aparece nos nosos datos identificativos. Deberá identificarse debidamente especificando os feitos que denuncia.

7.           Privacidade.

Se na Web se recompilaran datos persoais, o Titular será responsable dos mesmos e os tratará con absoluta confidencialidade e seguridade. Poderá atopar máis información sobre a nosa política de privacidade e cookies na páxina específica de información sobre esta cuestión.

8.           Lexislación aplicable, solución de cuestións controvertidas e foro competente

O uso da Web rexirase pola lexislación española. Calquera controversia que xurda ou garde relación co uso da Web, será sometido á xurisdición non exclusiva dos Xulgados e Tribunais do municipio onde radica o domicilio social do Titular, salvo que a normativa en vigor ou o código de conduta estableza foro distinto.